Om spridningen av coronavirus

Om spridningen av coronavirus

Utbrottet av virussjukdomen COVID-19 hotar hälsan hos världens befolkning. Det innebär också nya utmaningar för hälso- och sjukvårdspersonal.

I dagsläget så kan vi varken förutsäga hur viruset kommer att spridas över nationsgränser, hur många drabbade som kommer att återhämta sig och vilken behandling som kommer att visa sig vara effektiv.

Å andra sidan finns det saker som är kontrollerbara. Det är viktigt att påminna sig om dessa och att skilja det oförutsägbara från det kontrollerbara. För att bidra till att göra detta vill vi tipsa om nedanstående länkar.

https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019

https://www.health-ni.gov.uk/coronavirus

https://blogs.bmj.com/bmj/2020/03/03/behavioural-strategies-for-reducing-covid-19-transmission-in-the-general-population/

Enligt Världshälsoorganisationen, WHO, tyder den evidens som hittills framkommit på att icke-farmakologiska behandlingar kan minska eller till och med stoppa vidare spridning av sjukdomen. Sådana åtgärder är t.ex. omedelbar detektering av fall och isolering, noggrann smittspårning och övervakning/karantän.

Effektiv implementering av åtgärder för att minska smittspridning kräver allmänhetens engagemang och deltagande. Under dessa förutsättningar är det särskilt viktigt med samarbete, stöd och solidaritet.

Av psykologins historia har vi lärt oss att när stora delar av samhället står inför ett hot blir känslor av solidaritet och sammanhållenhet framträdande. Men, erfarenhet visar också att infektionssjukdomar och stigma relaterade till dessa kan splittra befolkningen. Rädsla och panik kan leda till fragmentering av samhället och sociala strukturer, vilket hindrar ett ansvarsfullt och effektivt svar på utmaningen. Därför vill vi uppmana professionella att uppmuntra allmänhet och patienter till lugn och samarbete, samt stötta individer att anpassa sig till objektiva och effektiva åtgärder, såsom de föreslagna av WHO.

I ett intensivt sjukdomsbekämpande arbete där hälso- och sjukvårdspersonal själva kan känna rädsla, är det också viktigt att se till sina egna behov och resurser. Vi uppmuntrar till användande av kollegialt stöd, och att tillgodose behov av återhämtning hos sig själv, och hos sina kollegor.

Människor och samhällen är generellt kreativa och motståndskraftiga och har en god förmåga att hantera den här typer av kriser. Som hälso- och sjukvårdspersonal inom psykisk hälsa kan vi stötta samhällets och individers motståndskraft på följande sätt:

När oro växer i befolkningen är det viktigt att säkra tillgängligheten till psykosociala insatser för behövande. Sådana insatser bör vara anpassade till omständigheterna. Därför ber vi våra kollegor att använda sig av internet-baserade lösningar för att ge psykosocialt stöd och terapi, speciellt i regioner där COVID-19 har spridits.

Det är viktigt att fokusera på att ge effektiva interventioner åt individer i de mest sårbara grupperna. I nuvarande situation bör detta innefatta personer som befinner sig i karantän, då forskning visar att karantän kan vara psykiskt påfrestande och väcka starka negativa reaktioner. Därför är det nödvändigt att samhällets insatser också försöker tillgodose mänskliga behov (deltagande i samhället, att bli lyssnad på och informerad) och ge adekvat stöd till de individer som är isolerade. Det är också viktigt att begränsa karantän till de fall där det bedöms som nödvändigt och att implementera det på bästa sätt för att undvika onödigt lidande, se t.ex. länk nedan:

https://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736(20)30460-8/fulltext

Denna text är en redigerad svensk version av en text från European Society for Traumatic Stress Studies, ESTSS. Svenska Psykotraumaföreningen är en del av ESTSS. Liksom ESTSS stöttar vi preventiva strategier. Psykologisk första hjälp och psykosocialt stöd anpassat till nuvarande situation behöver utformas och implementeras för de människor som behöver det, och i första hand för utsatta grupper och för de personer som befinner sig i karantän. Som ett första steg i denna riktning vill vi uppmuntra till hjälptelefoner som kan ge relevant information och emotionellt stöd.

Slutligen vill vi uppmana våra medlemmar att delge sina upplevelser av att svara på den nuvarande krisen, då detta bidrar till att vi lär oss av varandra och kan ge bästa möjliga stöd. Ni är varmt välkomna att höra av er till oss med information och material.

Styrelsen för Svenska Psykotraumaföreningen